Управление/Ефективност/Качество

Бюджет 2021: Децентрализацията е ТАБУ. Да започват БОРБИТЕ!

В последните дни, след публикуването на Проекта на Закона за държавния бюджет за 2021г., много икономисти направиха своите анализи. И всички бяха прави, че е хаотичен, разхитителен и предизборен. Но има една част в Бюджета на държавата, която за мен…

TQM

TQM – Тотално управление на качеството / Total quality management Една от най-важните предпоставки зa възникването на системите за качество е концепцията “Тотално управление на качеството”, а за неин създател се сочи Уилям Едуард Деминг. Тази концепция се откроява сред множеството, поради своята…

CAF

Cammon Assessment Framework (CAF) CAF (Обща рамка за оценяване) се предлага като лесен за приложение инструмент, който подпомага организациите от публичния сектор в цяла Европа в използването на техники на управление на качеството за подобряване на изпълнението. CAF предоставя рамка…

MBO

MBO  –  “Управление чрез цели” (Management by objectives) е концепция, която насочва  ръководителите да се фокусират към постигането на конкретни цели и да работят за постигане на най-добрите възможни резултати. Известна е още като „Управление чрез резултати” MBR. Питър Дракър първи …

BSC

BSC- Balanced ScoreCard БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ Да правим ПРАВИЛНИТЕ НЕЩА – по ПРАВИЛЕН НАЧИН   Организационна ефективност е една от базисните управленски концепции. Мениджърите потвърждават жизненоважната й роля за организацията. Затова тяхна обичайна практика е да обосновават управленски…