Процедури

ПРСР СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

Подмярка 6,1 Стартова помощ за млади земеделски стопани Приключила прием / срок до 15,06,2018г. Финансирането се предоставя на млади земеделски стопани на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението. Необходимо е да притежават професионални умения и компетенции….

СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията” Предстоящо Декември 2018 Финансират се  проекти, чието изпълнение води до пазарна реализацияна иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес,  попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна…

ПРСР Преработка на горски продукти

ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Краен срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 31 юли 2018 г.. Подмярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти, пелети Подпомагането по тази подмярка ще бъде…

ПРСР „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез: по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително…

ПРСР Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  НОВИНИ ОТ МЯРКА 6.4 Очакван прием  август-октомври 2018 г. Цел Развитието на предприемачеството и насърчаване на разнообразяването на икономиката в селските райони Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на…

ПРСР „Инвестиции в земеделски стопанства”

Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към закупуване…