Процедури

Процедура „Умения“ по ОПРЧР

Прием от: 01 Февруари 2019г. Краен срок: 03 Май 2019г.   ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ ПРОЦЕДУРА: Умения Общ бюджет: 30 000 000.00 лв. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000.00…

ОПИК ПОДОБРЯВАНЕ на ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ в МСП

ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ  Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП „ Отворена за кандидатстване с краен срок: до 21 Май 2019г. Размер на финансовата помощ: за микро предприятия от 100 000 до 500 000 лева за малки предприятия от…

ОПИК „Насърчаване на предприемачеството“

ОПИК  „Насърчаване на предприемачеството“ Отворена за кандидатстване Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения: Първият краен срок е 16:30 часа на 08.10.2018 г. и е насочен към компании в областта на: С13 „Производство на текстил и изделия от…

Стартира прием по 6.4.1 Инвестиции в неземеделски дейности

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода за периода 2014 – 2020 г. Проектни предложения ще се подават в рамките на три процедури в…

ПРСР „Инвестиции в малки стопанства”

Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“  Отворена за кандидатстване с краен срок 22 Октомври 2018 г. Подкрепата е насочена към: Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките…

Три процедури по 6,4 Инвестиции в неземеделски дейности от ПРСР

Публикувани са  за обсъждане Насоки за кандидатстване по три  процедури на  подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ Целта на процедурата е…

ПРСР СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

Подмярка 6,1 Стартова помощ за млади земеделски стопани Приключила прием / срок до 15,06,2018г. Финансирането се предоставя на млади земеделски стопани на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението. Необходимо е да притежават професионални умения и компетенции….

СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Схема „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията” Предстоящо Декември 2018 Финансират се  проекти, чието изпълнение води до пазарна реализацияна иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес,  попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна…

ПРСР Преработка на горски продукти

ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Краен срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 31 юли 2018 г.. Подмярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти, пелети Подпомагането по тази подмярка ще бъде…

ПРСР „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез: по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително…