Процедури

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Очакван прием: Октомври – Декември 2020 г. Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията covid-19 Целта на програмата е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500…

Подкрепа за преодоляване на последствия от COVID-19

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Предстоящо финансиране :  май 2020г. Срок за кандидатстване – 30 дни от датата на обявяване на процедурата. „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на…

Рециклиране и кръгова икономика

„Опазване на околната среда и климатични промени“ Програмната област 11 – Околна среда и екосистеми; Процедура „Малка грантова схема кръгова икономика“ „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ Бенефициент може да е всяка публична или частна организация и организация с нестопанска цел,…

Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности за бизнеса в Община Родопи

За бенефициенти на територията на Община Родопи и Община Перущица BG06RDNP001-19.359 – МИГ Перущица-Родопи , Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. Развитие на…

Процедура „Умения“ по ОПРЧР

Прием от: 01 Февруари 2019г. Краен срок: 03 Май 2019г.   ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ ПРОЦЕДУРА: Умения Общ бюджет: 30 000 000.00 лв. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000.00…

ОПИК ПОДОБРЯВАНЕ на ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ в МСП

ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ  Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП „ Отворена за кандидатстване с краен срок: до 21 Май 2019г. Размер на финансовата помощ: за микро предприятия от 100 000 до 500 000 лева за малки предприятия от…

ОПИК „Насърчаване на предприемачеството“

ОПИК  „Насърчаване на предприемачеството“ Отворена за кандидатстване Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения: Първият краен срок е 16:30 часа на 08.10.2018 г. и е насочен към компании в областта на: С13 „Производство на текстил и изделия от…

Стартира прием по 6.4.1 Инвестиции в неземеделски дейности

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода за периода 2014 – 2020 г. Проектни предложения ще се подават в рамките на три процедури в…

ПРСР „Инвестиции в малки стопанства”

Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“  Отворена за кандидатстване с краен срок 22 Октомври 2018 г. Подкрепата е насочена към: Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките…

Три процедури по 6,4 Инвестиции в неземеделски дейности от ПРСР

Публикувани са  за обсъждане Насоки за кандидатстване по три  процедури на  подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ Целта на процедурата е…