Новини/Публикации

Оценени са 1146 проекта на Млади фермери

Приключи административната оценка на 1146 проекта по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“            Готова е оценката и административна допустимост на 1146 проекта, подадени от кандидатите по  подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски…

Публикувана е предварителна оценка на проектите по ПРСР

Готово е класирането на проектите по 6,4 Неземеделски дейности от ПРСР Приключи предварителното класиране на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Проектите бяха подадени през ИСУН…

Процедура „Умения“ по ОПРЧР

Прием от: 01 Февруари 2019г. Краен срок: 03 Май 2019г.   ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ ПРОЦЕДУРА: Умения Общ бюджет: 30 000 000.00 лв. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000.00…

Обявена е процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на…

Финансиране за бизнеса 2019

УО на ОПИК 2014-2020 Публикуван е за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г….

За вас Земеделски стопани Новини от НАП

НАП започна изпращането на електронни писма до земеделски стопани, при които са установени разминавания между данните за изплатени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“ и декларираните суми пред приходната агенция. Заедно с уведомленията за корекции, земеделците ще получат и специална брошура, която…

Стартира прием по 6.4.1 Инвестиции в неземеделски дейности

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода за периода 2014 – 2020 г. Проектни предложения ще се подават в рамките на три процедури в…

Три процедури по 6,4 Инвестиции в неземеделски дейности от ПРСР

Публикувани са  за обсъждане Насоки за кандидатстване по три  процедури на  подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ Целта на процедурата е…

НОВИНИ ОТ МЯРКА 6.4 от ПРСР

НОВИНИ ОТ МЯРКА 6.4 Въпреки че към мярка 6,4 „Инвесттиции в неземеделски дейност” от ПРСР има най-голям интерес, в новия програмен период (2014-2020) все още няма прием по нея. Още от началото на периода многократно бяха коментирани условия за кандидатстване,…

ФИНАНСОВИ СРОКОВЕ ЗА БИЗНЕСА

По – важни срокове за бизнеса/първо полугодие на 2018г. 31 март 2018 г. Изготвяне и подаване за 2017 г.на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за предприятията. Плащане на данъка. Изготвяне и подаване на декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за 2017…