Новини/Публикации

Бюджет 2021: Децентрализацията е ТАБУ. Да започват БОРБИТЕ!

В последните дни, след публикуването на Проекта на Закона за държавния бюджет за 2021г., много икономисти направиха своите анализи. И всички бяха прави, че е хаотичен, разхитителен и предизборен. Но има една част в Бюджета на държавата, която за мен…

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Очакван прием: Октомври – Декември 2020 г. Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията covid-19 Целта на програмата е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500…

Подкрепа за преодоляване на последствия от COVID-19

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Предстоящо финансиране :  май 2020г. Срок за кандидатстване – 30 дни от датата на обявяване на процедурата. „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на…

Рециклиране и кръгова икономика

„Опазване на околната среда и климатични промени“ Програмната област 11 – Околна среда и екосистеми; Процедура „Малка грантова схема кръгова икономика“ „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ Бенефициент може да е всяка публична или частна организация и организация с нестопанска цел,…

Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности за бизнеса в Община Родопи

За бенефициенти на територията на Община Родопи и Община Перущица BG06RDNP001-19.359 – МИГ Перущица-Родопи , Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. Развитие на…

Промени в данъчните срокове

Hapoднoтo cъбpaниe нaпpaви пpoмeни, cвъpзaни c дaнъчнo-ocигypитeлнитe изиcĸвaния в пepиoдa нa извънpeднoтo пoлoжeниe в Peпyблиĸa Бългapия. Удължaвa ce cpoĸът зa пoдaвaнe нa дeĸлapaциитe зa oблaгaнe c ĸopпopaтивни дaнъци (чл. 92 ЗKΠO) дo 30 юни 2020 г. Удължaвa ce cpoĸът зa…

Оценка на съответствието на инвестиционни проекти

Оценка на съответствието на инвестиционен проект Оценка на съответствието на инвестиционен проект – Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите и в този…

Оценени са 1146 проекта на Млади фермери

Приключи административната оценка на 1146 проекта по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“            Готова е оценката и административна допустимост на 1146 проекта, подадени от кандидатите по  подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски…

Публикувана е предварителна оценка на проектите по ПРСР

Готово е класирането на проектите по 6,4 Неземеделски дейности от ПРСР Приключи предварителното класиране на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Проектите бяха подадени през ИСУН…

Процедура „Умения“ по ОПРЧР

Прием от: 01 Февруари 2019г. Краен срок: 03 Май 2019г.   ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ ПРОЦЕДУРА: Умения Общ бюджет: 30 000 000.00 лв. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000.00…