НОВИНИ/ПУБЛИКАЦИИ

Обявена е процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“…