Author: admin

Оценка на съответствието на инвестиционни проекти

Оценка на съответствието на инвестиционен проект Оценка на съответствието на инвестиционен проект – Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите и в този…

Оценени са 1146 проекта на Млади фермери

Приключи административната оценка на 1146 проекта по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“            Готова е оценката и административна допустимост на 1146 проекта, подадени от кандидатите по  подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски…

Публикувана е предварителна оценка на проектите по ПРСР

Готово е класирането на проектите по 6,4 Неземеделски дейности от ПРСР Приключи предварителното класиране на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Проектите бяха подадени през ИСУН…

Процедура „Умения“ по ОПРЧР

Прием от: 01 Февруари 2019г. Краен срок: 03 Май 2019г.   ПРИОРИТЕТ: Приоритетна ос 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ ПРОЦЕДУРА: Умения Общ бюджет: 30 000 000.00 лв. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 15 000.00…

Обявена е процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на…

ОПИК ПОДОБРЯВАНЕ на ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ в МСП

ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ  Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП „ Отворена за кандидатстване с краен срок: до 21 Май 2019г. Размер на финансовата помощ: за микро предприятия от 100 000 до 500 000 лева за малки предприятия от…

Финансиране за бизнеса 2019

УО на ОПИК 2014-2020 Публикуван е за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г….

За вас Земеделски стопани Новини от НАП

НАП започна изпращането на електронни писма до земеделски стопани, при които са установени разминавания между данните за изплатени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“ и декларираните суми пред приходната агенция. Заедно с уведомленията за корекции, земеделците ще получат и специална брошура, която…

ОПИК „Насърчаване на предприемачеството“

ОПИК  „Насърчаване на предприемачеството“ Отворена за кандидатстване Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения: Първият краен срок е 16:30 часа на 08.10.2018 г. и е насочен към компании в областта на: С13 „Производство на текстил и изделия от…

Стартира прием по 6.4.1 Инвестиции в неземеделски дейности

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода за периода 2014 – 2020 г. Проектни предложения ще се подават в рамките на три процедури в…