Местни финанси на общините в Област Пловдив за 2020г.

ПРОЕКТ „МЕСТНИ ФИНАНСИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2019-2023“

Област Пловдив се състои от 18 общини, а в тях живеят повече от 740 хил. човека.

Общо 614,5 млн.лв. са изхарчили общините в Област Пловдив. Средно на жител се падат по 829 лв., което с 43 лв. повече от 2019г. Както и в предходната година с най-много разходи на човек от населението през 2020г. е община Лъки с 1508лв. общински разходи на жител, а с най-малко е община Асеновград 651лв. общински разходи на жител. В сравнение с 2019г. общините в Област Пловдив през 2020г. са изхарчили почти 30млн.лв. повече.

Бюджетно салдо

Само община Калояново и община Куклен са завършили 2020г. с дефицит . При всички останали 16 общини в Област Пловдив е генериран излишък. Общата сума на бюджетното салдо е 70млн.лв., което са събрани данъци и такси от населението и бизнеса, без да са използвани за съответната бюджетна година.

Инвестиционна активност

В края на 2020 г. Общините Област Пловдив отчитат влошаване в инвестиционната си активност, като средното равнище на показателя за областта е 10,73%, а за страната е 11,28 %, при 13,20% за областта в края на 2019 година. Броят на общините, които имат дял на капиталовите разходи по-висок от средното за страната в края на 2020 г., е седем – Община Брезово, Калояново, Лъки, Раковски, Садово, Стамболийски, Куклен. В нито една от общините в Област Пловдив делът на капиталовите разходи не надвишава 25%, каквато е минималната норма в европейските стандарти за публични инвестиции. С най-нисък дял на капиталови разходи в общите разходи на общината е Съединение с 4,83% . Слабата инвестиционна активност продължава да е една от причините за формиране на преходни остатъци по бюджетите на общините, като те запазват правото си на разход и през следващите години, в съответствие с инвестиционната програма на съответната община. Това води до прехвърляне на едни и същи обекти години на ред от капиталова програма на предходна година в следваща.

Капиталови разходи на човек от населението

Инвестиционните (капиталовите) разходи са най-видими за гражданите. За тях Общинския съвет приема специален разчет, където са отразени обекти, суми и източник на финансиране. Обикновено този списък с капиталови разходи на общините е обширен, но рядко реалистичен. Публично обявените проекти в началото на годината не се реализират в пълен обем. Развитието на Общините до голяма степен зависи точно от размера на публичните инвестиции, защото частните инвестиции са стократно повече, а това след себе си води до нужда от инфраструктура и то не само пътна, но и образователна, социална и т.н.

Индикатора капиталови разходи на човек от населението в Област Пловдив за 2020г. показва изоставане спрямо другите общини в страната. За повечето общини (за 12 от общо 18) в Областта този показател е под средния за страната.

Този показател е сравнителен, но не позволява унифициране, защото общините в Област Пловдив са различни. Основно разликите са в гъстотата на населението, състоянието на инфраструктурата и размера на местните данъци и такси, които сформират собствените приходи. А това пряко се отразява върху отделяните средства за капиталови разходи.

Средната стойност за Област Пловдив за 2020г. е 74лв. капиталови разходи на човек от населението. Сумата средно за страната е 108лв., което показва изоставане спрямо другите райони в страната. Индикатора има влошени стойности и в сравнение с 2019г., където сумата за капиталови разходи е била 150лв. на жител в Пловдив област. Община Куклен е на първо място с 268лв., а Община Съединение на последно с 36лв. капиталови разходи на жител.

Необходимо е въвеждането на стандарт за капиталови разходи на жител, като се определят минимални стойности, които да са със задължителен характер за общините. В международните стандарти на публичните финанси е прието 25% от бюджета да се отделят за инвестиции. Отнесено към нашата действителност, това означава поне 207 лв. капиталови разходи на жител в Област Пловдив. За 2020г. само общините Куклен, Лъки и Брезово покриват тази „норма“ в цялата област.

Задлъжнялост на общините

Общинският дълг и общинските гаранции на общините в Област Пловдив в края на 2020 г. възлизат на 75,3 млн. лв. , което с 3,2 млн.лв. по-малко в сравнение с 2019г.

Важен показател, който е индикатор за финансовото състояние и дисциплина в общината, е не само размерът на дълга като обща сума, а дали погашенията по него са правилно разчетени, така че да не са в нарушение на правилата от ЗПФ. Също така разглеждайки задлъжнялост на човек от населението може да се направи относително съпоставяне и оценка на това до колко поетия дълг натоварва данъкоплатците на съответната община.

През 2020г. няколко общини от област Пловдив са повишили размера на общинския дълг спрямо 2019г. Това са Асеновград +831 хил.лв., Първомай +815 хил.лв, Раковски +127хил.лв. , Стамболийски +987хил.лв. и Сопот +1,4 млн.лв. Общините Брезово, Калояново, Лъки, Перущица и Куклен нямат поети дългосрочни задължения през 2020г., както и през 2019г. При всички останали общини в областта размера на общинския дълг за 2020г. е намалял спрямо предходната година.

За всички общини се наблюдава  тенденция за намаляване на жителите с постоянен адрес. Това означава, че данъчната тежест на дълга на жител расте. Изключение правят Община Марица и Община Родопи, където населението нараства и съответно размера на дълга на човек намалява. Въпреки, че данъкоплатци са не само жителите с постоянен адрес, те са основен източник на местни приходи за хазната. Общините използват дългосрочни заеми и за съфинансиране на европейски проекти и програми с цел реализиране на значими инвестиционни проекти. Но в крайна сметка тези кредити се връщат от данъците на гражданите и бизнеса в съответната община. С най-голям размер на задълженията на човек от населението е Община Сопот с 276лв.на жител, а с най- нисък е Община Съединение с 2 лв. на жител.

Разходи за заплати и осигуровки на персонала

Всички общини в Област Пловдив харчат по-голямата част от бюджета си за заплати и осигуровки. Разходите за персонал са нараснали спрямо 2019г. както по абсолютна стойност , така и като дял от общите разходи. Освен това се наблюдава и нарастване на броя на общинските служители при повечето общини през 2020г.

Институциите разходват голямата част от публичния ресурс за заплати и осигуровки на персонала си. Средно 62% от всички разходи на общините в Област Пловдив са за персонал, при 57% за страната. В община Кричим е 74%, а в община Куклен 51%. Общо 384 млн.лв е сумата за заплати и осигуровки в общините в Област Пловдив за 2020г., което е с 57млн.лв. повече от 2019г.

Население на един общински служител

На всеки три месеца Министерство на финансите публикуват колко население се пада на един общински служител. Това показва до някъде ефикасността на общинската администрация и приблизително за колко души „отговаря“ един общински служител. На всеки 251 жители на област Пловдив се пада по един общински служител, при средно за страната 284 души. Трябва да се има предвид, че общинската администрация не може да бъде свита под определен  минимум, който ѝ позволява да изпълнява основните си функции, вменени й от различни закони и нормативни документи. За община Пловдив на всеки 481 жители се пада по едни общински служител, до като в община Лъки са едва 98 души от населението на един общински служител. Тежките бюрократични режими имат и друго измерение, освен това, че затрудняват предприемачеството и бизнес инициативата. Всички лицензионни режими, разрешителни, заявления, декларации и т.н, трябва да бъдат обработени от служители. И това води до високи разходи за персонал в институциите и в частност в общините. Публичния ресурс, който се изразходва за персонал е твърде голям, особено съпоставен с незначителните средства инвестирани обратно в публична инфраструктура. За сравнение всеки данъкоплатец в Област Пловдив през 2020г. е платил по 518лв. за общински персонал, като за Община Брезово тази сума е 842лв. на жител, а най-малко е струвал персонала в Община Родопи – 412лв. на жител за заплати и осигуровки.

Финансова самостоятелност на общините в Област Пловдив през 2020г.

Ниските нива на собствени приходи обуславят силна зависимост на общинските бюджети от държавните трансфери. Последните се налагат  поради невъзможността на собствените приходи, събирани от общините да обезпечат всички дейности на общините. В някои случай ниския процент на финансова самостоятелност на община е в следствие на голям инфраструктурен проект, реализиран от общината, но финансиран от държавата. И въпреки разделението на общински и държавни приходи, не бива де се забравя , че приходите и в двата източника са от данъкоплатците. Така, че независимо дали нещо е платено от държавата или общината то винаги е за сметка на ГРАЖДАНИТЕ.

През 2020г. „класацията“ за финансова самостоятелност на общините в Област Пловдив е коренно различна от тази през 2019г. Средните нива на финансова самостоятелност на общините в Област Пловдив са над тези за общините в страната. През 2020г. средно 27,5% са общинските приходи спрямо общинските разходи в общините в обл.Пловдив , при 22% средно за страната. В челните позиции през 2020г. са общините Родопи, Пловдив и Марица съответно с 44%, 41% и 36%  общински приходи . Средноевропейските нива на този индикатор са около 35%, но в общините първенци в Европа почти 2/3 от приходите са общински. С най-ниски нива на финансова самостоятелност и съответно най-силна зависимост от държавните трансфери през 2020г. са били общините : Брезово – 20%, Първомай – 19% и Перущица – 16%.

*Данните са от публичните регистри на Министерство на Финансите
**Изразеното мнение е на експертите от СНЦ ФАГДО
***Населението е към 31,12,2020г. от ГД ГРАО

Share:

Leave a Reply