Проект „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“

Проект „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“ цели публичност на местните приходи и разходи и представянето им по достъпен за данъкоплатците начин. Проблема за не разбирането на публикуваната от институциите информация е в основата на пасивността на гражданското общество. Съчетано с желанието на общините да не се предоставя достъпна отчетност на финансовите средства, това се явява основна спънка за участие на гражданите при взимане на управленските решения.  Проекта осигурява достъпно и разбираемо представяне на данни за бюджетите на общините. Публикуваните доклади и анализи ще обясняват конкретното състояние на местните финанси. Отделните категории и показатели съдържат информация от 2019г. до 2023г., което е точно настоящия мандат на местните органи. По този начин се прави цялостно проследяване и анализ на един управленски мандат за 18те общини в Област Пловдив. Финансовото състояние на общините е в основата на регионалното развитие. Обхващайки всички общини в област Пловдив, ще се постигне общ поглед и изводи за региона. Липсата на публичност на обществена информация е основния затрудняващ Демокрацията фактор. Когато става въпрос за публичност на финансова информация много често, дори да я има, е неразбираема за гражданите.  Укрепнало гражданско общество е активното общество, като много често това се свежда до реакция или участие в обществен дебат. Що касае общинските бюджети, тази активност на практика е невъзможна, поради липса на информираност. Публичната информация за общинските финансови средства трябва да бъде обработена и анализирана, за да може всеки гражданин да я разбере. След това би могъл да изрази своето мнение или да вземе участие в обществено обсъждане на проекти на наредби, касаещи местните данъци. Това е причината повечето обществени консултации на общините да преминават при липса на граждански интерес. От реализирането на проекта, като цяло очакваме подобрена информираност на гражданите и предоставяне на възможност да проследят местните финанси в своята община за мандат 2019-2023г. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Налична и достъпна информация за бюджетите на 18 общини за мандат 2019-2023 със свободен достъп, подобрен достъп до финансова информация и публичност на отчетите, наблюдение над 18 общини. Подобрена прозрачност и отчетност на ОБЩИНИТЕ в Област Пловдив. Проекта се осъществява съвместно със СНЦ ФОРУМ АКТИВНИ ГРАЖДАНИ И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО 

За да направите дарение в полза на проекта се свържете с нас на e-mail:  fagdo@abv.bg  или използвайте формата за обратна връзка 

Share:

Leave a Reply