ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Очакван прием: Октомври – Декември 2020 г.

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията covid-19

Целта на програмата е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Допустимите кандидати трябва да са:

  • Предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
  • Да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) и да са извършвали стопанска дейност;
  • Да са в категорията  малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (м/у 10 и 50 души средно-списъчен брой на персонала) и да са реализирали оборот за 2019 г. По-голям или равен на 500 000 лв.;
  • Да са регистрирали  спад на приходите от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за три месеца в периода от 01,02,2020г. до месеца предхождащ приема, за същите три месеци за 2019 г.

Финансирането е предназначено за оборотни средства и следва да бъде използвано за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите. Примерни допустими разходи:

  • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
  • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).

Процент на финансовата помощ:

100% от общите допустими разходи в зависимост от категорията предприятие на кандидата;

Размер на финансовата помощ е до 50 000 лв.

SАA Consult Ltd предлага комплексна услуга, включваща всички етапи на процеса по кандидатстване и изпълнение на вашия проект.

Share:

Leave a Reply