Рециклиране и кръгова икономика

„Опазване на околната среда и климатични промени“

Програмната област 11 – Околна среда и екосистеми;

Процедура „Малка грантова схема кръгова икономика“

„Кръгова икономика и ресурсна ефективност“

Бенефициент може да е всяка публична или частна организация и организация с нестопанска цел, която е регистрирана като юридическо лице в България, чиято основна дейност е в образователния сектор, както са определени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Всички проекти трябва да допринасят за програмните резултати „Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции и населението“.

Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване и провеждане на образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението.

  • Повишаване осведомеността по отношение управление на ресурсите, рециклиране на отпадъците и кръгова икономика.
  • Кампании за повишаване на осведомеността за рециклиране

Поканата е насочена към образователни институции (училища) и широката

общественост. Дейностите следва да бъдат извършени на територията на Република България

Общият бюджет по процедурата е 550 000 EUR.

Минималният размер на финансиране е 50 000 EUR, а максималният – 200 000 EUR.

Продължителността на проекта е от 12 месеца до 24 месеца

Безвъзмездната финансова помощ от Програмата може да бъде до 100 % от общите

допустими разходи. В случай че бенефициентът е НПО или частна организация,

интензитетът на безвъзмездната финансова помощ от Програмата може да бъде до

90 % от общите допустими разходи по проекта, като това правило се спазва за всички

плащания по проекта.

Краен срок за кандидатстване не по-късно от 31.07.2020 г. в 17:00, чрез системата ИСУН 2020.

Share:

Leave a Reply