Подкрепа за преодоляване на последствия от COVID-19

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Предстоящо финансиране :  май 2020г.

Срок за кандидатстване – 30 дни от датата на обявяване на процедурата.

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Безвъзмездно финансиране на  100% от допустимите разходи по проекта

Минимален размер на проекта – 3 000 лева,  максимален размер на проекта – 10 000 лева

Важно! Сумата на безвъзмездна помощ не може да надхвърля 10% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат

Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими Бенефициенти

  • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
  • микро и малки предприятия, които развиват дейност извън Приложение I
  • да са осъществявали стопанска дейност преди 01,07,2019 г.
  • оборота за месец април 2020г, трябва да е намалял с поне 20% спрямо средно аритметичния оборот на фирмата през 2019 г.
  • минимален нетен оборот за 2019г. – 30 000лв.

Допустими разходи

  • Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19:
  • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
  • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • Разходи за персонал

Допустими дейности

  • Дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени.

! Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Share:

Leave a Reply