Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности за бизнеса в Община Родопи

За бенефициенти на територията на Община Родопи и Община Перущица

BG06RDNP001-19.359 – МИГ Перущица-Родопи , Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

  • Развитие на конкурентоспособността на икономиката в Община Перущица и Община Родопи
  • Насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и диверсификацията на неземеделските дейности в региона на Община Перущица и Община Родопи
  • Развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности на територията на Община Перущица и Община Родопи
  • Подобряване достъпа до качествени услуги на територията на Община Перущица и Община Родопи

Краен срок

01,06,2020г. до 17:00 часа

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения. Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 31.12.2020г. 17.00 часа. (Вторият прием ще се състои в случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения.)

Допустими кандидати

– Земеделски стопани ЕТ или такива, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

– Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;

– Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими дейности:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

–           Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

–           Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

–           Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на информационни технологии и др.);

–           Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

–           Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

Бюджет на приема:

Размер на БФП по първи прием – 1 000 000 лв.

Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.

Минимален размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 977,90 лева.

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 146 685,00 лева.

Интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5% от общите допустими разходи.

Интензитет на подпомагане за проекти, които не са насочени към развитие на туризъм е до 75% от общите допустими разходи.

За повече информация ТУК

Share:

Leave a Reply