Оценка на съответствието на инвестиционни проекти

Оценка на съответствието на инвестиционен проект

Оценка на съответствието на инвестиционен проект – Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите и в този смисъл е задължителна процедура преди издаване на разрешение за строеж.

Процесът на строителството започва с предпроектно проучване, изготвяне на проектна документация и последващото съгласуване на проектите със съответните контролни органи. Строителният надзор има специалисти по всички части, те преглеждат представения проект и с подписите си гарантират, че проектът отговаря на нормативните изисквания.

Оценката на съответствието на проекта е задължителна за всички строежи от първа до трета категория и е задължителна предпоставка за издаване на Разрешение за строеж (съгл. чл. 142, ал. 1, 2, 4 и 5 от ЗУТ).

За строежите от четвърта и пета категория Оценката за съответствието на инвестиционен проект от строителен надзор не е задължителна, но при тези обекти Оценката на съответствието на проект спестява на инвеститора много време и нерви, гарантира издаването на Разрешение за строеж и може да ускори началото на строителството с месеци.

Възможно е проектът да бъде входиран в съответната община и да се чака свикването на експертен съвет, който да разгледа и одобри внесената проектна документация. Такива експертни съвети се свикват сравнително рядко и при наличие на забележки се налага дадения проект да се коригира и разгледа на няколко последователни експертни съвета. Така съгласуването на проекта и издаването на разрешение за строеж може да отнеме няколко месеца. При представяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти за строежите от четвърта и пета категория Главния архитект на общината е задължен да одобри проектите и да издаде Разрешение за строеж в много кратък срок.

Оценката обхваща проверка за съответствие със:

 1. предвижданията на подробния устройствен план;
 2. правилата и нормативите за устройство на територията;
 3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2;
 4. взаимната съгласуваност между частите на проекта;
 5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
 6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 7. други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
 8. изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
 9. изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.

Услугата включва:

 • проверка на документите за собственост и законността на издадената скица (виза за проектиране) с нанесен начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила ПУП;
 • проверка на съгласуваност на предпроектни проучвания или идеен проект;
 • проверка на спазване на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и действащите стандарти към момента на изработване на проекта;
 • проверка на пълнота и съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания;
 • проверка на спазване на изисквания за безопасност на проекта относно: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството;
 • проверка на съгласуваност на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от вида на строежа;
 • проверка на съгласуваност между отделните части на проекта;
 • проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи;
 • проверка на пълнота на проектната документация.
Share:

Leave a Reply