Оценени са 1146 проекта на Млади фермери

Приключи административната оценка на 1146 проекта по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

           Готова е оценката и административна допустимост на 1146 проекта, подадени от кандидатите по  подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

По процедурата се подпомагат проекти, които подпомагат създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.

 Списъкът с проектните предложения, подадени по процедурата може да видите ТУК.

 Информация, предложения и съобщения ще се получават чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

Допустими по мярката са разходи за:

Закупуване на земя за земеделска дейност;

Закупуване на селскостопански животни;

Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

Общият размер на Безвъзмездно финансиране  е до 25 000 евро

Първо плащане – 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;
Второ плащане – 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности

Бюджет по мярката 22 000 000 евро.

Share:

Leave a Reply