Публикувана е предварителна оценка на проектите по ПРСР

Готово е класирането на проектите по 6,4 Неземеделски дейности от ПРСР

Приключи предварителното класиране на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Проектите бяха подадени през ИСУН по процедурите за УСЛУГИ и ПРОИЗВОДСТВО.

За услуги, които обхващат – грижите за деца, за възрастни, за хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други. По процедурата подкрепа получават и дейности, свързани със създаване и обновяване на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство,  архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски и технически услуги, както и ветеринарни дейности.

 

За производство ще се финансират дейности като изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване на машини и оборудване, закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта, закупуване  на  сгради,  създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, производство на хранителни продукти, производство на напитки, производство на облекло, производство на мебели, производство на химични продукти, производство на хартия, производство на компютърна и комуникационна техника и др.

 

След като приключи приема в „ИСУН 2020“ проектите бяха ранкирани от комисия и получиха предварителна оценка. Резултатите от работата на комисията са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

 

Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да възразят в 14–дневен срок от публикуване на списъците.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за услуги е 35 000 000.00 евро, а този по процедура производство е 30 000 000.00 евро.

Предварителната оценка на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. от ПРСР 2014–2020 е публикувана на страницата на ДФ „Земеделие“

Share:

Leave a Reply