ОПИК ПОДОБРЯВАНЕ на ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ в МСП

ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП „

Отворена за кандидатстване с краен срок: до 21 Май 2019г.

Размер на финансовата помощ:

за микро предприятия от 100 000 до 500 000 лева

за малки предприятия от 100 000 до 750 000 лева

за средни предприятия от 100 000 до 1 000 000 лева

за проекти по режим de minimis от 100 000 до 391 166 лева

ПРОЦЕНТ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

микро и малки предприятия за дейности извън Югозападен район – до 70%;

средни предприятия за дейности извън Югозападен район – до 60%;

микро и малки предприятия за дейности в Югозападен район – до 45%;

средни предприятия за дейности в Югозападен район – до 35%;

Интензитет на помощта при избран режим „de minimis” – до 70%;

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи/ДМА/;

Закупуване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) – до 200 000 лв.;

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите 
Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия;
Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.).

Да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в един от следните сектори и кодове по КИД: Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства; Интензивни на знание услуги; Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

*Микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение Й), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони;
*Малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение Й), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони;
*Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
*Са предприятия в затруднено положение, по отношение на които е изпълнено поне едно от следните обстоятелства за режим регионална инвестиционна помощ;
*Са в сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013; са в сектора на първично производство на селскостопански продукти; са в сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти,
*Кандидатите не могат да получат безвъзмездна финансова помощ за дейности, които са недопустими съгласно чл. 3, пар. 3 на Регламент на Комисията (ЕС) № 1301/2013 и по-конкретно: дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение О). Цитираното ограничение се отнася до кандидати с инсталации, включени в регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Кандидати, включени в посочения регистър могат да кандидатстват по настоящата процедура, но само ако основната им икономическа дейност е различна от тази, осъществявана в рамките на инсталацията, с която са включени в регистъра.
*Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение С към Насоките за кандидатстване) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”.

За да получите допълнителна информация се свържете с нас на e-mail: office@subcontract-bg.com  или  телефон +359 888 248 716. 

 

Share:

Leave a Reply