Финансиране за бизнеса 2019

УО на ОПИК 2014-2020

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

Финансиране за бизнеса се предвижда да има по направления:

По Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ се очаква обявяването на следните процедури:
• Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията;
• Стимулиране внедряването на иновации в стартиращи предприятия;
• Създаване и развитие на тематично фокусира ни лаборатории;
• Развитие на регионални иновационни хъбове

По Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ се очаква обявяването на процедура:
• Дигитализация на МСП.

Share:

Leave a Reply