ОПИК „Насърчаване на предприемачеството“

ОПИК  „Насърчаване на предприемачеството“

Отворена за кандидатстване

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

Първият краен срок е 16:30 часа на 08.10.2018 г. и е насочен към компании в областта на:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С20 „Производство на химични продукти“;
С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Вторият краен срок е 16:30 часа на 10.12.2018 г. и по него могат да кандидатстват фирми в областта на:

С14 „Производство на облекло“;
С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“;
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
С25.62 „Механично обработване на метал“;
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
M71.11 „Архитектурни дейности“;
М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
Q86 „Хуманно здравеопазване“;
Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
Q88 „Социална работа без настаняване“.

Минимален размер за проект – 50 000 лв. – Максимален 200 000 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:  Микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 31.12.2016 г. съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите; Кандидати, при които към датата на кандидатстване записаният капитал е равен на минимум 20% от общо допустимите разходи по проекта;

Важно: Предприемачът не трябва да има участие в управлението или да притежава собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец. Допустими са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват по КИД-2008.

Важно: Допустими са и микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, но не са заявили за подпомагане дейности по проекта по Програмата за развитие на селските райони.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: Създаване и развитие на нови предприятия в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейските и регионални предизвикателства

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 1. Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);
 2. Дейности за визуализация на проекта.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта;
 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на нови продукти (стоки или услуги);
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на нови продукти (стоки или услуги) – до 50 000 лв.;
 • Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на нови продукти (стоки или услуги);
 • Разходи за наем на работни помещения, режийни разходи (ток, вода, интернет) и разходи за офис консумативи – до 25 000 лв.;
 • Разходи за външни услуги (до 10% от общите разходи по проекта) за:
  – изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки или услуги);
  – разработване на технологии за производство на нови продукти (стоки);
  – изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на нови продукти (стоки или услуги);
  – създаване на интернет страница;
  – защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.
 • Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на новите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лв.
 • Разходи за визуализация – до 2 000 лв.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ в т. ч. и :

 • разходи за закупуване на земя и сгради;
 • разходи за строително-монтажни работи (СМР);
 • разходи за закупуване на софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях);
 • разходи за консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер;
 • разходи за възстановим ДДС.

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ:

 • на жени предприемачи;
 • на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица над 50 г. (навършени);
 • проекти, които се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;
 • проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС, вкл. в приоритетните тематични области за съответния район за планиране;

Продължителност на изпълнение на проекта: 18 месеца.

Share:

Leave a Reply