ПРСР „Инвестиции в малки стопанства”

Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ 

Отворена за кандидатстване с краен срок 22 Октомври 2018 г.

Подкрепата е насочена към:

 • Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
 • Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за реконструкция и строителство на сгради за отглеждане на добитък;
 • Инвестиции за намаляване на потреблението на енергия;
 • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 • Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.

Бенифициенти

Земеделски производители, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро СПО и производство в един от следните сектори:

 • Плодове и зеленчуци
 • Етерично-маслени и лекарствени култури
 • Пчеларство

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Допустими разходи

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на недискови (палцови) бавно подвижни косачки, закупуване и поставяне на електропастири за управление на пашата, закупуване на балировачки, закупуване на соп (сеносъбирачка), закупуване на дробилки (прикачен инвентар, който директно дроби малки храсти и ги компостира и оставя върху пасището), закупуване и поставяне на кошери в ливади и овощни градини, закупуване на преносими сушилни и др;
 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
 • Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Приоритетни проекти

 • Стопанства от сектор животновъдство
 • Стопанства от сектор плодове и зеленчуци
 • Стопанства с биологично производство
 • Стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани райони,
 • Инвестиции в енергийна ефективност и иновации.

Финансова подкрепа

Финансовата помощ е в размер до 60%  от общия размер на допустимите разходи. Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процента, като не може да надхвърля 80%.  Увеличение има в следните случаи:

 • За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;
 • За колективни инвестиции и интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;
 • За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения съгласно член 33  – 10 %;
 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;
 • За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 29 и член 30 – 15 %.
 • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1250 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 70 000 евро.

Share:

Leave a Reply