Три процедури по 6,4 Инвестиции в неземеделски дейности от ПРСР

Публикувани са  за обсъждане Насоки за кандидатстване по три  процедури на  подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ Целта на процедурата е насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони, намаляване на сезонните колебания в заетостта и насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места.

 

„Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“;

По тази процедура се подпомагат проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти.

Допустими за подпомагане са физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Кандидатите трябва да отговарят на определението за микропредприятие , съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от ЗМСП, с изключение на регистрираните като земеделски стопани.

 1. Художествена обработка на кожа
 2. Изработване на изделия от кожа
 3. Изработване на накити
 4. Изработване на изделия от ковано желязо
 5. Художествено леене
 6. Звънчарство
 7. Ножарство
 8. Изработване и ремонт на старинно оръжие
 9. Везбарство
 10. Художествено плетиво
 11. Изработване на национални кукли
 12. Изработване на художествена керамика
 13. Грънчарство
 14. Художествена обработка на дърво и дърворезба
 15. Изработване на художествени тъкани
 16. Гайтанджийство
 17. Изработване на национални костюми
 18. Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти
 19. Художествена обработка на камък
 20. Бакърджийство (медникарство)
 21. Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство
 22. Ръчно килимарство

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 49

Важно: Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за подбор.

„Развитие на услуги и други неземеделски дейности“;

Подпомагат проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на услуги във всички сектори на икономиката и други неземеделски дейности, включително и производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Допустими за подпомагане са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Приоритетни сектори 

 • J58 „Издателска дейност“;
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • J63 „Информационни услуги“;
 • М 72 Научна и развойна дейност
 • Q 86.21 „Дейност на общопрактикуващи лекари“;
 • Q 86.22 „Дейност на лекари специалисти“;
 • Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“;
 • Q 87.30 „Социални грижи с настаняване на възрастни лица“;
 • Q 88.91 „Дневни грижи за малки деца“
 • G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
 • G 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“;
 • С 33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“;
 • N 80 „Дейности по охрана и разследване“;
 • R 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 137

ВАЖНО: Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 40 точки по критериите за подбор.

„Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз“

Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз и развитие на услуги във всички сектори на икономиката и други неземеделски дейности.

Допустими за подпомагане са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Приоритетни дейности:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 127

Важно: Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 40 точки по критериите за подбор.

По процедурите е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

За допълнителна информация се свържете с нас на e-mail: office@subcontract-bg.com  или  телефон +359 888 248 716. УСЛУГИ

Share:

Leave a Reply