ПРСР СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

Подмярка 6,1 Стартова помощ за млади земеделски стопани

Приключила прием / срок до 15,06,2018г.

Финансирането се предоставя на млади земеделски стопани на възраст до 40 години към момента на подаване на заявлението. Необходимо е да притежават професионални умения и компетенции. Изисква се да стартира за пръв път земеделско производство.

Допустими бенифициенти:

Бенефициенти са земеделски производители – физически лица или фирми (ЕТ или ЕООД), които отговарят на следните критерии за допустимост:

1. Да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;

2.СПО да е в границите на 8 000 и 16 000

3.Да притежава съответните професионални компетенции – образователна квалификация

4.Да е на възраст до 40г.

  1. Да са регистрирани за първи път като земеделски производители в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване
  2. В рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.

Допустими разходи
Закупуване на земя за земеделска дейност;

Закупуване на селскостопански животни;

Закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

Безвъзмездно финансиране

Общият размер на помощта е до 25 000 евро
Първо плащане – 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;
Второ плащане – 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности

Бюджет по мярката 22 000 000 евро.

Share:

Leave a Reply