ПРСР Преработка на горски продукти

ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Краен срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 31 юли 2018 г..

Подмярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти, пелети

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Р България и 40% за всички останали.
Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на кандидат за подпомагане.
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 5 000 евро на проект.

Бенефициенти

• Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
• Общини, собственици на горски територии;
• Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
• МСП;
• Горски стопани, доставчици на услуги.

Допустими дейности:
Подмярка 8.6 ще подпомага само инвестиции в първична и прединдустриална преработка на дървесина, а именно:

• Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;
• Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
• Сушене и импрегниране на дървен материал;
• Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
• Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
• Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;

Допустими разходи:
1. Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти
2.Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите
3. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта, до 10 % от общите допустими разходи по проекта.

4.Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта – не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на  проекта.
5.Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
6.Закупуване на софтуер;
7.Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

Условия и изисквания:
• Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина в горите, които стопанисва бенефициента позволява подходящото му ефикасно използване;
• Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;
• Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;
• Юридическите лица – частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;
• Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори;
• Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на дървесина са допустими за подпомагане само ако преработват не повече от 10 000 куб. м обла дървесина годишно.
• Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, както и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина представят бизнес план за доказване на икономическа жизнеспособност.
• Простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на същата гора след окончателна сеч е недопустимо за подпомагане;
• Разходите за поддръжка и текущи разходи не са допустими за подпомагане по тази мярка.
• Допустими за подпомагане ще бъдат само проекти, които отговарят на определен минимален брой точки.

Критерии за оценка:
• местоположение на територията на община с висока лесистост (от 30% до 60% и над 60%, като се дава приоритет на по-високият процент);
• приоритет ще се дава за техника, която притежава валиден сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност);
• приоритет ще се дава и за проекти осигуряващи устойчива заетост.

 

За допълнителна информация се свържете с нас на e-mail: office@subcontract-bg.com  и  телефон +359 888 248 716 или използвайте формата за обратна връзка. УСЛУГИ

Share:

Leave a Reply