СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Всички дейности по създаване на строителна документация и контролирането на строителните процеси е строителен надзор. Това е дейност, която се извършва през цялото време на строежа – от първата копка на строителната площадка до пускане му в експлоатация. Консултантът по строителен надзор следи за компетентната и качествена работа по монтажите, изисква нужните протоколи за безопасност, декларации за материали, съставя необходимите актове. Строителният надзор е свързан както с проектирането на даден обект, така и със съгласуването на необходимата документация, с издаване на разрешение за строеж и спазване на нормите  и правилата за безопасност на труда.

Дейностите по строителен надзор включват: откриване на строителна линия и площадка; заверка на заповедна книга; съставяне на актове по време на строителството (образци 5,6,7 и12); съставяне на акт 14 за изпълнената конструкция (груб строеж); издаване на технически паспорт на обекта; представяне на документите пред Агенцията по Кадастър и съответната община; изготвяне на констативен акт 15; изготвяне на окончателен акт 16; движение на необходимите становища от общински или държавни органи и институции за въвеждане на обекта в експлоатация; подготвяне на пълен комплект документация за въвеждане на сградата в експлоатация.

Освен това строителният надзор ще Ви осигури законосъобразно започване, изпълнение и приключване на строежа; пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; коректно изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и съществуващите изисквания; контрол по спазване на условията за безопасност на труда; качество на влаганите строителни материали и изделия, както и съответствието им с нормите за безопасност; правилно изпълнение на строително – монтажните работи.

Не бива да се счита, че строителният надзор се прилага единствено при строеж на обекти от 1 до 4 категория. Той е свързан и с издаване на разрешително за строеж, съответствие с наличните документи, осигуряване на безопасни условия на работа. Необходимата документация и високите изисквания на институциите, често отнемат значително време на инвеститорите. А спазването на разпоредбите при строителство на обект (жилищна сграда, търговски обект или промишлен обект) е от ключово значение за законността му и въвеждането му в експлоатация.

Консултантът по строителен надзор осигурява законно започване и успешно приключване на строежа.

Строителният надзор гарантира качествено изпълнение на строително-монтажните работи, както и максимална удовлетвореност от крайния продукт. Освен това той спомага за безпроблемното въвеждане на обекта в експлоатация.

 

В процеса на проектирането и строителството консултантска агенция SAA Consult извършва постоянен контрол на дейностите, осигурявайки нужните специалисти и координатори. Консултантът ни не само извършва технически експертизи относно законността на извършеното строителство, но и дава становища по възможността за узаконяване на всички видове строежи.

За допълнителна информация и запитване за оферта използвайте формата ни за контакт.

Share:

Leave a Reply