Земеделски стопани – директни плащания

Директни плащания – Условия за кандидатстване

Всички, които искат да кандидатстват за финансово подпомагане по схемите на директните плащания ,трябва да се пререгистрират в Общинските служби „Земеделие“ (ОСЗ) За целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Заверените в Общинските служби „Земеделие“ документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие“ лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път.

Всеки стопанин, кандидатстващ по схемите за директни плащания, трябва да регистрира правното основание за ползването на земеделските земи в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота. За да регистрират правно основание стопаните трябва да представят някой от следните документи: Документ за собственост ,договор за наем или аренда ,споразумения по чл.37в от (ЗСПЗЗ) или разрешителни за паша.

 

Схеми и мерки:

  • Схема за единно плащане на площ
  • Схема за преразпределително плащане
  • Схема за национални доплащания на площ
  • Схема за национално доплащане за животни
  • Плащания за площи с природни ограничения
  • Агроекологични плащания
Share:

Leave a Reply