Промяна предназначение на имот

За да може да се извърши строителство върху даден терен, той трябва да се урегулира, като за целта е необходимо да се започне процедурата по промяна предназначението на имота.Заинтересуваните лица трябва да подадат заявление до общината за издаване на решение на Общински съвет за допускане изработване на Подробен устройствен план (ПУП). Веднъж урегулиран поземления имот не подлежи на последващо урегулиране освен в конкретно предвидени случаи, като границите на урегулираните поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците.Земеделските земи, които се включват в границите на населените места се определят с общ или подробен устройствен план. С подробните устройствени планове се урегулират улици, квартали и поземлени имоти за застрояване и за други нужди без застрояване. Урегулираните поземлени имоти трябва да имат задължително достъп до улица, път или в краен случай по изключение към алея в парк.
За поземлените имоти, урегулирани за застрояване с подробен устройствен план, се определят:
– начинът и характерът на застрояване;
– конкретното предназначение, допустимите дейности и допустимото застрояване;
– максималната плътност на застрояване;
– максималната интензивност на застрояване;
– минималната свободна дворна площ;
– минималната задължително озеленена дворна площ;
– линиите на застрояване.

За да се стигне до влизане в сила на одобрения подробен устройствен план и неговото отразяване от АГКК се налага извършване на процедура по промяна предназначението на земеделската земя. Тази промяна е в правомощията на Комисия по чл. 17 от Закона за опазване на земеделските земи към областната дирекция по земеделие, където се намира имота, в случай,че имота е с площ до 50 дка, неполивен и категория на имота над IV, а в останалите случаи компетентен орган да разгледа въпроса е Комисията за земеделски земи към Министерството на земеделието и горите.
Процедурата започва с молба до кмета на общината, където се намира имотът, като към нея се прилага документ за собственост. При съсобственост, заявлението се подава от всички съсобственици. Освен документите за собственост към молбата се прилага и задание, съгласно чл. 125 от ЗУТ,  в което се посочва наименованието на обекта, данните за предвижданата дейност, местоположение на обекта (местност, землище, община, област), отстояние от пътна мрежа и от други най-близки съществуващи обекти, размерът и границите на обектите, които ще се строят. Прилагат се и оригинални актуални скици за имота. След издаване на решението на Общински съвет за допускане изработване на ПУП, той задължително се съгласува със съответните експлоатационни дружества компетентните институции, за да се гарантира инфраструктура в и около имота (електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, газификация и др.). За изграждането на крайпътни обекти в ПУП трябва да е отразено и какви ще са комуникационно-транспортните връзки, като при нужда се изготвя и проект за транспортно-комуникационни връзки. След издаване на решението за допускане изработване на ПУП, изготвянето му и съгласуването с отделните институции, окомплектованата преписка се внася в ОДЗ/МЗГ за разглеждане от комисия за утвърждаване на площадка и трасе. След издаването на решението е нужно всички документи да се внесат в общината за разглеждане на ЕС и издаване на Първо решение на ЕС и решение на ОС за одобрение на ПУП с констативен акт, че няма постъпили жалби и възражения за така изготвения ПУП. След издаване на заповедта за одобрение на ПУП следва отново внасяне на документите в ОДЗ/МЗГ за промяна предназначението на имота и издаване на решение за това в двумесечен срок. Решението подлежи на отразяване в регистъра на общинска служба „Земеделие и гори“ а копие от влезлия в сила подробен устройствен план се изпращат служебно от общината на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за нанасяне на промените.

За промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди /строителство /

SAA Consult Ltd предлага комплексна услуга включваща следните дейности:  

Изготвяне на Проекти

■ Геодезия

■ Трасеровачен план

■ Трасета

■ В и К Схема

■ Ел. Схема

■ Проект на ПУП

■ Пътна част транспортно комуникационна схема

■ Проект за нанасяне на ПУП в СГКК

Представителство пред Държавни и Общински органи:

Община – Решение на Общински съвет за допускане изработване на ПУП
■ документ за собственост;
■ скици – панорамна и с координати;
■ удостоверение за наследници (при необходимост);

Общинска служба „Земеделие“ /СГК– удостоверение за характеристики.
■ документ за собственост;
■ решение за допускане изработване на ПУП;
■ скици – панорамна и обикновена.

Становище от МОСВ
■ документ за собственост;
■ решение за допускане изработване на ПУП;
■ скици – панорамна и с координати
■описание на инвестиционното намерение;

Становище от РИОСВ
■ документ за собственост;
■ решение за допускане изработване на ПУП;

■ скици – панорамна и с координати;
■ удостоверение за наследници (при необходимост);
■ пълномощно (задължително).
■ описание на инвестиционното намерение

Напоителни системи – удостоверение за поливност
■ документ за собственост;
■ решение за допускане изработване на ПУП;
■ скици – панорамна и обикновена.

Съгласуване на ПУП с електро разпределително дружество
■ документ за собственост;
■ решение за допускане изработване на ПУП;
■ скици – панорамна и обикновена.
■ ПУП-ПЗ (оригинал).

Съгласуване на ПУП с ВиК
■ документ за собственост;
■ решение за допускане изработване на ПУП;
■ скици – панорамна и обикновена.
■ ВиК схема.

Становище от Пожарна
■ оригиналния ПУП;
■ ВиК схема;
■ Ел. Схема;
■ от всички други документи по едно копие

Съгласуване на ПУП с РЗИ

■ ПУП;
■ ВиК схема (съгласувана с ВиК);
■ Ел. Схема.
■ от всички други документи по едно копие
■ Съгласуване с КАТ и Пътно – молби за огледи
■ Такса за Акт за категоризация от ОДЗ
■ Такса за за утвърждаване на площадка и трасе от ОДЗ/МЗХ
■ Такса за одобряване на ПУП от Общината
■ Такса за окончателно решение за промяна на земята в ОДЗ е по формулата:

Т=СББ х Кплощ х Кфт х Кпол

СББ – бонитетна комисия на земеделска земя, посочена в акта за категоризация
Кплощ – размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на
обекта.
Кфт – местонахождението на земята съобразно функционалния тип на населеното място,
определен от единия класификатор административно – териториалните и териториалните
единици в Република България.
Кпол – коефициент на поливност.

Share:

Leave a Reply