ПРСР „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

  1. по-добро използване на факторите за производство;
  2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
  3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
  4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
  5. подобряване опазването на околната среда.

Допустими Бенефициенти:
Земеделски производители и Предприятия

По подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им

внедряване на нови продукти, процеси и технологии

намаляване на себестойността на произвежданата продукция

постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС

подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини

опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци

подобряване на енергийната ефективност в предприятията

подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд

подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост

подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез  преработка на първични земеделски биологични продукти.

Проектите по подмярката трябва да се изпълняват на територията на Република България. Проектите, включващи инвестиции в преработка на продукти от приложение № І от Договора за функционирането на Европейския съюз в продукти извън приложение № І от Договора или памук са допустими за подпомагане, ако се изпълняват на територията на селските райони на страната.

Размер на помощта
Финансовата помощ е  до 50% от общия размер на проекта

Категория на предприятието Селски райони Извън селски райони
Микро-,малки и средни предприятия 50% 50%
Големи предприятия 40% 40%

Минималният размер  за едно проектно предложение е 29 337 лева.
Максималният размер
  за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е 3 911 600 лева.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства. Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени по процедурата възлиза на 166 243 000 лв.

Share:

Leave a Reply