TQM – Тотално управление на качеството / Total quality management
Една от най-важните предпоставки зa възникването на системите за качество е концепцията “Тотално управление на качеството”, а за неин създател се сочи Уилям Едуард Деминг.

Тази концепция се откроява сред множеството, поради своята история, доказани приноси и неоспорими качества. Почти половин век се прилага в полза на успеха и развитието, първоначално в Япония, а впоследствие и в целия свят.
TQM НЕ Е абстрактна философия. Подходът за внедряването й трябва да съответства на културата и историята на конкретната организация. Това е метод за непрекъснато подобряване на качеството на всички организационни, производствени и сервизни процеси. Основан е на база стремеж към усъвършенстване, посредством спазването на 14 точки, формулирани от Деминг:

 1. Поставете си като постоянна цел да подобрите продуктите и услугите и след това да станете конкурентоспособни, за да успеете да останете в бизнеса и да осигурите работни места.
 2. Възприемете новата философия за управление на качеството.
 3. Откажете се от проверките за постигнатото качество.
 4. Прекратете практиката на търсене на доставчик с най-ниски цени за сметка на партньорство с постоянни доставчици.
 5. Усъвършенствайте постоянно всяка дейност във фирмата, за да подобрите качеството и производителността и по този начин да намалите трайно разходите.
 6. Организирайте професионално обучение на работниците, служителите и мениджърите.
 7. Установете надзор с цел да помогнете на хората да работят по-добре.
 8. Изгонете страха, така че всеки да може да работи ефективно.
 9. Разрушете преградите между подразделенията.
 10. Премахнете лозунгите, призивите и контролните цифри, изискващи от работниците нулев брак и нова производителност.
 11. Откажете се от стандартите за работа, които предписват високи дневни норми. Заменете ги с помощ и ефективен контрол.
 12. Премахнете бариерите, които отнемат правото на работника да се гордее с добре свършената работа.
 13. Разработете програми за обучение и преквалификация.
 14. Въвлечете всеки от фирмата да работи в екип за осъществяване на новия начин на работа.

TQM обобщава водещия световен опит в областта на бизнеса. TQM е философия, която не само пропагандира постоянни подобрения, но и самата тя се променя непрекъснато.

Практиката показва, че квалифицираното използване на TQM осигурява следните РЕЗУЛТАТИ :

• Увеличаване степента на удовлетвореност на клиентите от предлаганите им продукти;
• Подобряване имиджа и репутацията на организацията;
• Повишаване производителността на труда;
• Повишаване на печалбата;
• Повишаване качеството и конкурентоспособността на продуктите;
• Осигуряване на икономическа устойчивост на организацията;
• Обезпечаване на рационалното използване на всички видове ресурси;
• Повишаване на качеството на управленските решения;
• Внедряване на най-новите постижения в техниката и технологиите.

Да се счита, че понятието “тотално управление на качеството” се свързва само с подобряване на качеството на стоките и услугите, е опростено разбиране.

Съществуват три универсални процеса за управление на качеството:

 • Планиране на качеството (постановка на целите за качеството, изясняване на особеностите на потребителите и техните нужди, привеждане на тези изисквания в практически резултати чрез разработване на съответните процеси).
 • Управление на качеството с използване на методите на планиране, разработване, проверка, действие, мониторинг на процесите.
 • Повишаване на качеството чрез разкриване и решение на проблемите, използване на командния подход за непрекъснато търсене на най-добрите пътища за повишаване на качеството, поддържане на високи стандарти на труд.

Тези три процеса превръщат усилията за постигане на качество в общ процес на цялата организация.

 

Share:

Leave a Reply