Cammon Assessment Framework (CAF)

CAF (Обща рамка за оценяване) се предлага като лесен за приложение инструмент, който подпомага организациите от публичния сектор в цяла Европа в използването на техники на управление на качеството за подобряване на изпълнението. CAF предоставя рамка за самооценка, която е концептуално подобна на основните модели за Тотално управление на качеството (TQM), по-конкретно модела на Европейската фондация по управление на качеството, но е специално пригоден за организациите от публичния сектор, като се взимат предвид различията им.

Основна Цел

Рамката CAF е създадена, за да бъде използвана във всички сфери на публичния сектор, приложима в публичните администрации на национална, регионално и общинско ниво. Тя може да се използва при широк диапазон обстоятелства, например като част от системна програма за реформи или като основа за постигане на подобрения в определени отделни организации, предоставящи публични услуги.

CAF има четири основни цели:

  1. Да запознае публичната администрация с принципите на Тоталното управление на качеството
  2. Да улесни самооценката на публичната организация, за да се получи диагноза и да се предприемат действия за подобрение;
  3. Да действа като мост между различните модели, използвани при управление на

качеството.

  1. Да улесни обучението чрез обмен на добри практики между организациите.

Ползи

  • изгражда партньорства и доверие
  • създава качество за гражданите и потребителите на публичните услуги
  • подобрява стратегическото планиране и управлението на стратегическото изпълнение
  • приобщава към клуб на елитни публични организации в ЕС и в света
  • усилва способността на организацията да се адаптира към промените в средата, но и да създава промяна чрез резултати
  • вдъхновява

Ролята на консултанта

Подготвят и провеждат запознаване на ръководството, ръководните служители и персонала в организацията с внедряването и (интегрирано) прилагане на TQM системи за управление  и CAF 2013. Подготвят и провеждат информиране на членовете на групата за самооценка SAG (включително Лидера на SAG) за прилагане на CAF 2013. Съдействат за изработване и изпълнение на Плана за комуникация на CAF 2013 вътре и вън от организацията. Участват в провеждането на самооценката от SAG, като я консултират. Участват в изготвянето и представянето на Доклада за самооценката, като го консултират. Участват в изготвянето и представянето на Плана за подобрение, като го консултират. Подпомагат процеса по регистрация в EIPA.

Организациите прилагащи CAF се признават и регистрират от Европейския Институт по Публична Администрация.

Share:

Leave a Reply