ПРСР Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  НОВИНИ ОТ МЯРКА 6.4

Очакван прием  август-октомври 2018 г.

Цел

Развитието на предприемачеството и насърчаване на разнообразяването на икономиката в селските райони Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Насърчаването на инвестиционните дейности ще подпомогне създаването на заетост и ще ускори диверсификацията на неземеделските дейности.  Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Подпомагането е насочено към следните неземеделски дейности:

Развитие на селски туризъм:
Местно занаятчийство:
Производствени дейности;
Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението.

Финансовата помощ за  туристически услуги  е за населени места, не попадащи в списъка на населените места  с развит масов туризъм. 
Финансират се проекти за туристически обекти  с до 20 помещения за настаняване.

Допустими разходи

Мярката финанси материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:
Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Допустими Бенефициенти

Земеделски производители (СПО над 8000евро), микропредприятия и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище на територията на селски район и да осъществят инвестицията в селски район;
Размер на помощта

Безвъзмездното финансиране е до 50% от разходите, но не повече от 200 000 евро.
Общата стойност на проекта трябва да бъде в границите от 10 000 евро до 600 000 евро.

Share:

Leave a Reply