BSC- Balanced ScoreCard

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Да правим ПРАВИЛНИТЕ НЕЩА – по ПРАВИЛЕН НАЧИН

 

Организационна ефективност е една от базисните управленски концепции. Мениджърите потвърждават жизненоважната й роля за организацията. Затова тяхна обичайна практика е да обосновават управленски решения със състоянието на ефективността.

Едно традиционно схващане за организационната ефективност е, че тя отразява степента, в която организацията е постигнала своите цели. Целите, това са желаните резултати, към които организацията се стреми.

Балансираната система от показатели за ефективност е рамка за измерване на оперативното изпълнение в организацията, описваща връзките между вложения, процеси, резултати и въздействия. Това е система за стратегическо планиране и управление на организацията.

BSC е система за стратегическо управление, която е ориентирана към резултати.

Балансираната система от показатели предоставя на организацията възможност за радикална промяна. Това се постига чрез качествено нови резултати от дейността, като се поставят агресивни стратегически цели.

 

Стратегически ориентираната организация е водена от следните основни принципа:

1.Стратегията е в оперативното съвършенство

2.Стратегията е в съответствието

3.Стратегията е в ежедневна дейност на служителя

4.Стратегията е в непрекъснатия процес

5.Стратегията е в ориентираното към промяна лидерство

 

Показатели BSC  в държавната администрация

Административно обслужване

Визия, мисия и стратегия

Организационни структури и процеси

Управление на ЧР

Информационни системи и технологии

Бюджет, финансово управление и контрол

 

Стратегическо управление с BSc

Стратегическото управление с BSc се характеризира с:

 • Отговорно лидерство, интензивна комуникация, управление на промяната
 • Добре дефинирани визия, мисия и ценности на организацията
 • Идентифициране на силните и слабите страни на организацията
 • Определяне на заинтересованите страни и поглед от тяхна гледна точка
 • Определяне на стратегическите перспективи, теми и резултати
 • Изработване на стратегическа карта, определяне на стратегическите цели
 • Определяне на начини за измерване на изпълнение, задачи и бариери
 • Определяне на стратегически инициативи и приоритизирането им
 • Събиране и анализ на информация за текущо изпълнение на задачите
 • “Каскадно спускане” на системата до всички звена и служители
 • Признание и възнаграждаване на успехите в организацията
 • Познание на организацията за себе си чрез преглед и оценка на резултати
Share:

Leave a Reply