СТРОИТЕЛСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

(БЕЗ СМЯНА НА СТАТУТ)

Условията за строителство върху земеделска земя без смяна на статут

Възможност за строителство без смяна на предназначение върху земеделска земя е описано в НАРЕДБА № 19

  1. при имоти с площ до 10 дка – на едноетажни селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в тях;
  2. при имоти с площ над 10 дка – на селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи.

Застрояване в земеделски земи с площ до 10 дка се извършва въз основа на виза за проектиране издадена от главния архитект на общината.

Застрояване в земеделски земи с площ над 10 дка се извършва въз основа на план на застрояване. Площта за застрояване може да достига до 10 на сто от общата площ на имота /имотите, собственост на физическото или юридическото лице в границите на едно землище.

Share:

Leave a Reply