Финансова самостоятелност на общините в Област Пловдив, 2019г.

Проект „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“

Финансова самостоятелност на общините в Област Пловдив през 2019г.

Въпреки тридесет годишния разговор за децентрализация на местната власт, българските общини все още са силно зависими от държавния бюджет. Субсидиите, които получават ежегодно за покриване на различни функции, в пъти надвишават собствените приходи на общините. Тази тенденция се задълбочава и с постоянно вменяваните нови задължения на общините, които много често са свързани и с допълнителни разходи.

Въпреки това средните нива на финансова самостоятелност на общините в Област Пловдив са над тези за общините в страната. През 2019г. средно 28% са общинските приходи в общините в обл.Пловдив , при 24% средно за страната. Финансовата самостоятелност на Общините Родопи, Пловдив, Куклен и Хисаря през 2019г. може да се оцени като доста добра, с високи нива на собствени приходи. Индикатора е над средноевропейските нива от 35%. Тук трябва да се има предвид, че процеса на децентрализация на местните органи в Европа започна през 1985г., а в България едва през 2006г. с приемането на Стратегия за децентрализация, която се изпълнява с много бавни темпове. С най-ниски нива на общинските приходи на общините в Област Пловдив са общините: Брезово-20%, Перущица-19% и Лъки -16%.

ОбщинаФинансова самостоятелност 2019г.
Асеновград32%
Брезово20%
Калояново26%
Карлово24%
Кричим23%
Лъки16%
Марица31%
Перущица19%
Пловдив44%
Първомай21%
Раковски23%
Родопи47%
Садово23%
Стамболийски23%
Съединение28%
Хисаря36%
Куклен41%
Сопот23%

Както се спомена по-горе държавни субсидии се налагат  поради недостатъчността на собствените приходи, събирани от общините и с оглед осигуряване на правото, обществото да получава равен достъп до определени блага с национална значимост. Закона за публичните финанси регламентира бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет. Това са  трансфери за делегираните от държавата дейности; за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища; целева субсидия за капиталови разходи и други целеви разходи. Собствените приходи в общините се събират от местни данъци и такси; услуги и права, предоставяни от общината; разпореждане с общинска собственост; глоби и имуществени санкции; лихви и неустойки; други постъпления; помощи и дарения.

**Ефективното управление на общинската собственост, която в повечето общини е голям ресурс, ще доведе до повече собствени приходи в бюджета. Като общ извод се очертава не пълноценното използване на собствеността за генериране на приходи-наеми, концесии и др.

*Данните са от публичните регистри на Министерство на Финансите

**Мнението е на експерти от СНЦ ФАГДО

Проекта се осъществява съвместно със СНЦ ФОРУМ АКТИВНИ ГРАЖДАНИ И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО 

За да направите дарение в полза на проекта се свържете с нас на e-mail:  fagdo@abv.bg  или използвайте формата за обратна връзка 

Share: