Услуги

www.subcontract-bg.com

SАA Consult Ltd предлага комплексна услуга, включваща всички етапи на процеса по кандидатстване и изпълнение на вашия проект.

Предпроектно консултиране

Извършваме предварителна оценка на потенциала на кандидата за получаване на безвъзмездно финансиране, на база изискванията и критерии по съответната мярка.  Уточняват се идеите и плановете за развитие и свързаните с тях инвестиции. На базата на тази информация, екипът ни прави предложение за конкретни програми, по които инвестициите могат да бъдат финансирани. Правим оценка на допустимостта на кандидата  на конкретните програмите. Формулираме насоки и препоръки, изпълнението на които ще доведат до това кандидатът  максимално да отговори на условията по конкретната финансираща програма.

Разработване на проекта

На този етап ние подготвяме проектните документи – бизнес планове, апликационни форми, бюджети, според изискванията на конкретната финансираща програма. При разработването на проекта ние се стремим да обосновем  идеята на нашия клиент, така че тя да бъде издържана в икономически аспект.

 • Подготовка на Бизнес план и Заявление.
 • Подготовка на процедури за избор на доставчици по проекта.
 • Попълване на изискуемите декларации
 • Окомплектоване на всички проектни документи.

Управление на проекта

След като проектът на клиента ни бъде одобрен за финансиране, той пристъпва към неговото изпълнение. Ролята на управление на проекта е също толкова важна и прецизното изпълнения е гаранция за усвояване на договорените средства.

 • Подготовка на заявките за авансово, междинно и финално плащане по проекта;
 • Предоставяне на указания за осчетоводяване на разходите по проекта;
 • Подготовка на документите, доказващи направените разходи

Допълнителни услуги

Изготвяне на инвестиционен проект (строително и технологично проектиране):

 • Архитектурен проек на: къщи за гости, хотели, промишлени/производствени сгради, животновъдни ферми;
 • Технологичен проект на преработвателни фабрики и производствени сгради;
 • Строителен надзор и управление на строителството

Юридически услуги

Посредничество при покупка  и преотреждане на недвижими имоти

Консултиране при необходимост от банково кредитиране

Счетоводно отчитане и данъчни консултации

Административно представителство за Земеделски Производители

За да направите запитване за конкретна консултация или услуга, се свържете с нас на e-mail: 

office@subcontract-bg.com

 +359 888 248 716   

или използвайте форма за обратна връзка

  Share:

  Leave a Reply