Разходи за заплати и осигуровки в общините в Област Пловдив, 2020г

Проект „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“

Всички общини в Област Пловдив харчат по-голямата част от бюджета си за заплати и осигуровки. Разходите за персонал са нараснали спрямо 2019г. както по абсолютна стойност , така и като дял от общите разходи. Освен това се наблюдава и нарастване на броя на общинските служители при повечето общини през 2020г.

Институциите разходват голямата част от публичния ресурс за заплати и осигуровки на персонала си. Средно 62% от всички разходи на общините в Област Пловдив са за персонал, при 57% за страната. В община Кричим е 74%, а в община Куклен 51%. Общо 384 млн.лв е сумата за заплати и осигуровки в общините в Област Пловдив за 2020г., което е с 57млн.лв. повече от 2019г.

ОбщинаДял на разходите за заплати в Общия бюджет на общините,2020г.
Кричим74,15%
Първомай67,85%
Перущица67,45%
Хисаря67,43%
Сопот65,06%
Стамболийски64,60%
Асеновград64,52%
Карлово62,98%
Пловдив62,65%
Съединение61,05%
Марица59,43%
Раковски59,19%
Садово59,16%
Родопи58,97%
Брезово58,51%
Калояново57,90%
Лъки54,80%
Куклен50,97%
Средно за област Пловдив62,04%

Население на един общински служител

На всеки три месеца Министерство на финансите публикуват колко население се пада на един общински служител. Това показва до някъде ефикасността на общинската администрация и приблизително за колко души „отговаря“ един общински служител. На всеки 251 жители на област Пловдив се пада по един общински служител, при средно за страната 284 души. Трябва да се има предвид, че общинската администрация не може да бъде свита под определен  минимум, който ѝ позволява да изпълнява основните си функции, вменени й от различни закони и нормативни документи. За община Пловдив на всеки 481 жители се пада по едни общински служител, до като в община Лъки са едва 98 души от населението на един общински служител.

         
   Община
Население на един общински служител, 2020г.
Асеновград377
Брезово197
Калояново234
Карлово272
Кричим233
Лъки98
Марица247
Перущица162
Пловдив481
Първомай314
Раковски348
Родопи190
Садово262
Стамболийски322
Съединение220
Хисаря197
Куклен141
Сопот229
Средно за област Пловдив251

Тежките бюрократични режими имат и друго измерение, освен това, че затрудняват предприемачеството и бизнес инициативата. Всички лицензионни режими, разрешителни, заявления, декларации и т.н, трябва да бъдат обработени от служители. И това води до високи разходи за персонал в институциите и в частност в общините. Публичния ресурс, който се изразходва за персонал е твърде голям, особено съпоставен с незначителните средства инвестирани обратно в публична инфраструктура.

                         
   Община
Разходи за заплати 2020г. 
Асеновград                    30 129 277 лв.
Брезово                       4 938 663 лв.
Калояново                       5 910 199 лв.
Карлово                    26 101 725 лв.
Кричим                       4 937 062 лв.
Лъки                       2 169 339 лв.
Марица                    15 827 462 лв.
Перущица                       3 747 352 лв.
Пловдив                  203 858 213 лв.
Първомай                    16 079 699 лв.
Раковски                    14 554 497 лв.
Родопи                    13 754 994 лв.
Садово                       9 280 383 лв.
Стамболийски                    10 864 839 лв.
Съединение                       4 304 123 лв.
Хисаря                       7 223 428 лв.
Куклен                       4 249 141 лв.
Сопот                       6 100 309 лв.

За сравнение всеки данъкоплатец в Област Пловдив през 2020г. е платил по 518лв. за общински персонал, като за Община Брезово тази сума е 842лв. на жител, а най-малко е струвал персонала в Община Родопи – 412лв. на жител за заплати и осигуровки.

   ОбщинаРазходи за персонал на жител, 2020г.
Асеновград                                  420 лв.
Брезово                                  842 лв.
Калояново                                  548 лв.
Карлово                                  477 лв.
Кричим                                  540 лв.
Лъки                                  827 лв.
Марица                                  501 лв.
Перущица                                  730 лв.
Пловдив                                  532 лв.
Първомай                                  583 лв.
Раковски                                  517 лв.
Родопи                                  412 лв.
Садово                                  623 лв.
Стамболийски                                  484 лв.
Съединение                                  450 лв.
Хисаря                                  611 лв.
Куклен                                  552 лв.
Сопот                                  565 лв.
Средно за Област Пловдив                                  518 лв.

*Данните са от публичните регистри на Министерство на Финансите
**Изразеното мнение е на експертите от СНЦ ФАГДО
***Населението е към 31,12,2020г. от ГД ГРАО
Проекта се осъществява съвместно със СНЦ ФОРУМ АКТИВНИ ГРАЖДАНИ И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО 
За да направите дарение в полза на проекта се свържете с нас на e-mail:  fagdo@abv.bg  или използвайте формата за обратна връзка

Share: