ПРСР

www.subcontract-bg.com

ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“

8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“

 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Бенефициенти по програмата:

 • Земеделски производители
 • Преработвателни предприятия от ХВП
 • Микропредприятия в селските райони
 • Общини в обхвата на селските райони
 • Юридически лица с нестопанска цел (местни инициативни групи, читалища и др.)
 • Местни поделения на вероизповедания
 • Организации на производителите
 • Занаятчии и др.

Дейности, които се финансират:

 • Модернизация на производството, преработката и реализацията на хранителните продукти
 • Преструктуриране и модернизиране на стопанствата в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара
 • Подкрепа за млади земеделски производители
 • Подобряване на достъпа до консултантски услуги и обучение
 • Подкрепа за създаване на групи производители и коопериране
 • Запазване на традиционните земеделски практики, особено в планинските райони
 • Възстановяване и поддържане на земеделски земи с висока природна стойност
 • Насърчаване на биологично растениевъдство, пчеларство и животновъдство
 • Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс
 • Подпомагане на възстановяването на горския потенциал и превенция на пожарите в горите;
 • Стартиране на микропредприятия в селските райони с приоритет в областта на преработката
 • Подобряване на общинската пътна и вик инфраструктура

Цели и очаквани резултати

 • Подобряване на интеграцията между хранителната индустрия и селското стопанство
 • Постигане на балансирано и устойчиво използване на ресурсите
 • Подобряване на икономиката в селските райони чрез подпомагане за неземеделски дейности
 • Повишаване качеството на местните услуги в селските райони
 • Укрепване на подхода лидер чрез обхващане на нови територии
 • Подобряване на устойчивостта и конкурентоспособността на малките и средни земеделски стопанства
 • Навлизане на нови технологии, свързани с енергийна ефективност и преработка на биомаса
 • Подобряване на мрежата за широколентов достъп в селските райони

За допълнителна информация се свържете с нас на e-mail: office@subcontract-bg.com  или  телефон +359 888 248 716. За подробности по конкретни мерки погледнете в сектора Процедури

За да направите запитване за конкретна консултация или услуга, се свържете с нас на e-mail: 

office@subcontract-bg.com

 +359 888 248 716   

или използвайте форма за обратна връзка

Share:

Leave a Reply