Полезна информация

www.subcontract-bg.com

Списък общините в България попадащи в определението селски райони

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е насочена предимно към развитието на общините, в които населението не надвишава 30 000 души. От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини.

СПО Изчислете сами

Стандартен производствен обем (СПО) отразява средната парична стойност на селскостопанската продукция при цена на производител. СПО не включва директните плащания, данък добавена стойност и други данъци. СПО се изчислява на базата на средни цени за земеделска/животинска продукция – на годишна база или за период.

Производствени дейности по мярка 6.4 на ПРСР

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Насърчаването на инвестиции в производствени дейности ще подпомогне създаването на устойчива  заетост.

Микро, малко и средно предприятие

За да бъде категоризирано дадено предприятие  е необходимо да отговаря на определени от ЗМСП критерии.  Предприятията се категоризират в следните групи: микропредприятия, малки предприятия, средни предприятия и големи предприятия.

Развит масов туризъм

През новия програмен период (2014-2020) на ПРСР, няма да бъдат подпомагани проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма, на територията на населени места и курортни селища с развит масов туризъм.

Приложение I

Подпомагането по различни мерки от  Програма за развитие на селските райони,  ще се предоставя за  преработката на продукти, съответно попадащи или не попадащи в Приложение І на Договора за функциониране на Европейския съюз.

Директни плащания за Земеделски стопани

Строителство в земеделска земя

Промяна предназначение на Земеделски имот

За да направите запитване за конкретна консултация или услуга, се свържете с нас на e-mail: 

office@subcontract-bg.com

 +359 888 248 716   

или използвайте форма за обратна връзка

    Share:

    Leave a Reply