ОПРЧР

www.subcontract-bg.com

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Дейности, които ще получат финансиране:

 • Подобряване достъпа до заетост и насърчаване на предприемачеството
 • Предоставяне на обучения, професионално ориентиране и консултиране
 • Подобряване достъпа до качествени услуги на достъпна цена
 • Интеграция на маргинализирани общности
 • Извеждане на децата и възрастните от институциите
 • Насърчаване на социалната икономика
 • Подобряване институционалния капацитет на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването
 • Транснационално сътрудничество и обмяна на опит и добри практики

Бенефициенти по програмата:

 • Представители на частния сектор
 • Неправителствени организации
 • Публични институции
 • Социални партньори
 • Общини
 • Образователни и обучителни организации
 • Доставчици на социални и здравни услуги

Приоритети на програмата:

 • Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
 • Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
 • Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването
 • Транснационално сътрудничество
 • Техническа помощ

За допълнителна информация се свържете с нас на e-mail: office@subcontract-bg.com  или  телефон +359 888 248 716. За подробности по конкретни мерки погледнете в сектора Процедури

Информация относно Програмата за развитие на човешките ресурси 2014-2020 може да получите и на адрес: www.esf.bg

За да направите запитване за конкретна консултация или услуга, се свържете с нас на e-mail: 

office@subcontract-bg.com

 +359 888 248 716   

или използвайте форма за обратна връзка

Share:

Leave a Reply