ОПИК

www.subcontract-bg.com

ПРОЦЕДУРИ ОПИК 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ 

„Насърчаване на предприемачеството“

„Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Дейности, които ще получат финансиране:

 • Разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в иновативни предприятия
 • Развитие на съвместни инициативи за изследвания и иновации
 • Развитие на инфраструктура за иновации и изследвания
 • Подкрепа за иновативни стартиращи предприятия и бързорастящи предприятия
 • Обновление и усъвършенстване на технологиите, внедряване на водещи високотехнологични решения, вкл. въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги и приложения
 • Подкрепа за покриване на международно признати стандарти и за сертификация
 • Подкрепа за развитието на клъстери
 • Предоставяне на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата (в т.ч. интернационализация)
 • Внедряване на технологични решения за подобряване на ресурсната ефективност
 • Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията

Бенефициенти по програмата:

 • микро, малки, средни и големи предприятия, междинни предприятия – “mid-caps” (в зависимост от финалните разпоредби на приложимия Регламент) или техни обединения (в т.ч. клъстери), включително партньорства с научноизследователски организации, „София Техпарк“
 • агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата

Приоритети на програмата:

 • Предприемачество, експортен и производствен потенциал

–          Технологично развитие и иновации

–          Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията

 • Зелена и ефективна икономика

–          Зелена икономика и ресурсна ефективност

–          Енергийни технологии и енергийна ефективност

 • Техническа помощ

За допълнителна информация се свържете с нас на e-mail: office@subcontract-bg.com  или  телефон +359 888 248 716. За подробности по конкретни мерки погледнете в сектора Процедури

Информация за  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 може да получите и на адрес: www.opik.bg

За да направите запитване за конкретна консултация или услуга, се свържете с нас на e-mail: 

office@subcontract-bg.com

 +359 888 248 716   

или използвайте форма за обратна връзка

Share:

Leave a Reply