Общински дълг на общините в Област Пловдив, 2019г.

Проект „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“

Общинският дълг и общинските гаранции на общините в Област Пловдив в края на 2019 г. възлизат на 78,5 млн. лв. Голяма част от общинския дълг е предназначена за финансиране на инвестиционни проекти. За някои от общините това е единствена възможност за реализиране на големи инфраструктурни проекти, позволяващи от своя страна генерирането на бъдещи местни приходи. Дългът на община Пловдив формира 43 % от общия
размер на общинския дълг в Област Пловдив, което е нормално, тъй като 52% от населението на областта живее в гр.Пловдив.

Пет от общините в област Пловдив нямат дълг към края на 2019г. В останалите 13 общини се пада между 2лв. и 247лв. дълг на човек от населението.

Министерство на финансите публикува данни за дълга на общините, регламентиран в чл.3 от Закона за общинския дълг, като данните са от Централния регистър на общинския дълг. Информацията в регистъра се вписва от оторизирани общински лица по ред и в срок, определени от министъра на финансите – при настъпване на дадено обстоятелство по дълга или най-късно до 10 число след изтичане на отчетния месец.  Община е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общината е бюджетна организация, а кметът е първостепенен разпоредител с бюджет съгласно Закона за публичните финанси. Размера на възможния дълг, който общините могат да поемат е строго фиксиран в Закона за общинския дълг и това стриктно се следи от Министерство на Финансите.

*Данните са от публичните регистри на Министерство на Финансите

Проекта се осъществява съвместно със СНЦ ФОРУМ АКТИВНИ ГРАЖДАНИ И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО 

За да направите дарение в полза на проекта се свържете с нас на e-mail:  fagdo@abv.bg  или използвайте формата за обратна връзка 

Share: