Общински дълг на общините в Област Пловдив, 2020г.

Проект „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“

Общинският дълг и общинските гаранции на общините в Област Пловдив в края на 2020 г. възлизат на 75,3 млн. лв. , което с 3,2 млн.лв. по-малко в сравнение с 2019г.

Важен показател, който е индикатор за финансовото състояние и дисциплина в общината, е не само размерът на дълга като обща сума, а дали погашенията по него са правилно разчетени, така че да не са в нарушение на правилата от ЗПФ. Също така разглеждайки задлъжнялост на човек от населението може да се направи относително съпоставяне и оценка на това до колко поетия дълг натоварва данъкоплатците на съответната община.

През 2020г. няколко общини от област Пловдив са повишили размера на общинския дълг спрямо 2019г. Това са Асеновград +831 хил.лв., Първомай +815 хил.лв, Раковски +127хил.лв. , Стамболийски +987хил.лв. и Сопот +1,4 млн.лв.

За всички общини се наблюдава  тенденция за намаляване на жителите с постоянен адрес. Това означава, че данъчната тежест на дълга на жител расте. Изключение правят Община Марица и Община Родопи, където населението нараства и съответно размера на дълга на човек намалява. Въпреки, че данъкоплатци са не само жителите с постоянен адрес, те са основен източник на местни приходи за хазната. Общините използват дългосрочни заеми и за съфинансиране на европейски проекти и програми с цел реализиране на значими инвестиционни проекти. Но в крайна сметка тези кредити се връщат от данъците на гражданите и бизнеса в съответната община. С най-голям размер на задълженията на човек от населението е Община Сопот с 276лв.на жител, а с най- нисък е Община Съединение с 2 лв. на жител.

ОбщинаИзменение на Общинския дълг през 2020г. спрямо 2019г.
Асеновград   +      831 239 лв.
Карлово–       642 641 лв.
Кричим–       187 089 лв.
Марица–       535 000 лв.
Пловдив–    4 638 749 лв.
Първомай +        815 008 лв.
Раковски +        126 820 лв.
Родопи–       738 991 лв.
Садово–         80 780 лв.
Стамболийски+         986 765 лв.
Съединение–           4 587 лв.
Хисаря–       572 715 лв.
Сопот  +    1 429 014 лв.

Общините Брезово, Калояново, Лъки, Перущица и Куклен нямат поети дългосрочни задължения през 2020г., както и през 2019г. При всички останали общини в областта размера на общинския дълг за 2020г. е намалял спрямо предходната година.

*Данните са от публичните регистри на Министерство на Финансите

Проекта се осъществява съвместно със СНЦ ФОРУМ АКТИВНИ ГРАЖДАНИ И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО 

За да направите дарение в полза на проекта се свържете с нас на e-mail:  fagdo@abv.bg  или използвайте формата за обратна връзка 

Share: