Капиталови разходи на човек от населението, 2019г.

Проект „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“

Данъкоплатците реагират с най-голям интерес към капиталовите разходи на своята Община. Това са инвестираните средства от данъците обратно към населените места в подобряване на инфраструктурата- улици и тротоари, канализация, ремонт на сгради и т.н. Развитието на Общините до голяма степен обуславя растежа на региона, а за да се направи сравнение се използва показател „на жител“. Разбира се това зависи и от дял на капиталовите разходи в Бюджета на съответната община.

Разликата в капиталовите разходи на човек от населението в различните общини е твърде голяма. Ето защо икономическия растеж и жизнения стандарт в Област Пловдив е много различен в различните населени места. Необходими са общовалидни правила за извършване на капиталовите разходи, за да се постигне растеж и икономическо развитие на региона .

И все пак, този показател е формален и сравнителен, не бива да се правят категорични изводи и заключения, защото общините в Област Пловдив са доста различни. Основно разликите са в гъстотата на населението, състоянието на инфраструктурата и размера на местните данъци и такси, които сформират собствените приходи. А това пряко се отразява върху отделяните средства за капиталови разходи.

Средната стойност за Област Пловдив е почти 150лв. капиталови разходи на човек от населението. Сумата средно за страната е 149лв., което означава, че капиталовите разходи на човек от населението в Област Пловдив е като средната за страната.

Община Лъки е на първо място с 803лв., а Община Карлово на последно с 27лв. капиталови разходи на жител.

Община Капиталови разходи на
жител за 2019г. в лева
Асеновград111,00
Брезово97,00
Калояново66,00
Карлово27,00
Кричим42,00
Лъки803,00
Марица411,00
Перущица105,00
Пловдив120,00
Първомай35,00
Раковски273,00
Родопи28,00
Садово47,00
Стамболийски86,00
Съединение119,00
Хисаря35,00
Куклен252,00
Сопот40,00
Средно за Област Пловдив149,83
Средно за България149,00

Една от причините за тези големи различия е ефекта от привлечените средства от еврофондовете. Някои от общините са доста активни и насочват приоритетните си проекти за финансиране със средства от ЕС. Това означава, че отпада нуждата разходът да се покрива със собствени средства. Но в много от случаите става въпрос и за недостиг на собствени средства; недостатъчна държавна субсидия за капиталови разходи, а често причина е финансирането на проекти на общини с решение на МС, извън гласуваните в държавния бюджет средства за съответната община.  

За всички общини в Област Пловдив(както и за повечето в страната) отчетливо се вижда недостатъчната сума за капиталови разходи, отделяна в местните бюджети. И това до голяма степен е свързано с постоянно нарастващите суми за други разходи – за заплати, обслужване на заеми, ток, горива и вода, текущи ремонти, външни услуги и др. Необходимо е въвеждането на национални стандарти за структурата на общинските бюджети, като едновременно с това се повиши финансовата им децентрализация. Някои от функциите на местната власт могат да бъдат изведени на регионално ниво (Областна администрация), което да освободи финансов ресурс в общините. В международните стандарти на публичните финанси е прието 25% от бюджета да се отделят за инвестиции.

*Данните са от публичните регистри на Министерство на Финансите

Проекта се осъществява съвместно със СНЦ ФОРУМ АКТИВНИ ГРАЖДАНИ И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО 

За да направите дарение в полза на проекта се свържете с нас на e-mail:  fagdo@abv.bg  или използвайте формата за обратна връзка 

Share: