Капиталови разходи на човек от населението, 2020г.

Проект „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“

Инвестиционните (капиталовите) разходи са най-видими за гражданите. За тях Общинския съвет приема специален разчет, където са отразени обекти, суми и източник на финансиране. Обикновено този списък с капиталови разходи на общините е обширен, но рядко реалистичен. Публично обявените проекти в началото на годината не се реализират в пълен обем. Развитието на Общините до голяма степен зависи точно от размера на публичните инвестиции, защото частните инвестиции са стократно повече, а това след себе си води до нужда от инфраструктура и то не само пътна, но и образователна, социална и т.н.

Индикатора капиталови разходи на човек от населението в Област Пловдив за 2020г. показва изоставане спрямо другите общини в страната. За повечето общини (за 12 от общо 18) в Областта този показател е под средния за страната.

Този показател е сравнителен, но не позволява унифициране, защото общините в Област Пловдив са различни. Основно разликите са в гъстотата на населението, състоянието на инфраструктурата и размера на местните данъци и такси, които сформират собствените приходи. А това пряко се отразява върху отделяните средства за капиталови разходи.

Средната стойност за Област Пловдив за 2020г. е 74лв. капиталови разходи на човек от населението. Сумата средно за страната е 108лв., което показва изоставане спрямо другите райони в страната. Индикатора има влошени стойности и в сравнение с 2019г., където сумата за капиталови разходи е била 150лв. на жител в Пловдив област.

ОбщинаКапиталови разходи на жител в лева/2020г.
Куклен                              268 лв.
Лъки                              239 лв.
Брезово                              209 лв.
Садово                              161 лв.
Раковски                              142 лв.
Калояново                              117 лв.
Средно за Страната                              108 лв.
Стамболийски                              102 лв.
Перущица                                89 лв.
Марица                                87 лв.
Първомай                                79 лв.
Средно за Областта                                74 лв.
Родопи                                68 лв.
Пловдив                                68 лв.
Хисаря                                59 лв.
Сопот                                51 лв.
Кричим                                47 лв.
Карлово                                42 лв.
Асеновград                                39 лв.
Съединение                                36 лв.

Община Куклен е на първо място с 268лв., а Община Съединение на последно с 36лв. капиталови разходи на жител.

Необходимо е въвеждането на стандарт за капиталови разходи на жител, като се определят минимални стойности, които да са със задължителен характер за общините. В международните стандарти на публичните финанси е прието 25% от бюджета да се отделят за инвестиции. Отнесено към нашата действителност, това означава поне 207 лв. капиталови разходи на жител в Област Пловдив. За 2020г. само общините Куклен, Лъки и Брезово покриват тази „норма“ в цялата област.

*Данните са от публичните регистри на Министерство на Финансите

Проекта се осъществява съвместно със СНЦ ФОРУМ АКТИВНИ ГРАЖДАНИ И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО 

За да направите дарение в полза на проекта се свържете с нас на e-mail:  fagdo@abv.bg  или използвайте формата за обратна връзка 

Share: