Инвестиционна активност на общините в Област Пловдив, 2019г.

Проект „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“

Инвестиционната активност на общините в Област Пловдив означава размера на средствата инвестирани в инфраструктурата. Или най-общо казано, колко от платените данъци и такси ще се върнат обратно към данъкоплатците под формата на подобрена обкръжаваща среда. Те се сформират от заделени от общината собствени средства и получените от държавата пари за инвестиции.  В началото на всяка година с приемането на бюджета се определя списък с обекти, които са капиталовата програма на общината. През 2019 г. извършените от общините в Област Пловдив капиталови разходи са 76,6 млн.лв., което представлява средно 13% от общите разходи на местните власти.

Наблюдават се обаче  значителни различия в средствата за капиталова програма в общините в Област Пловдив. През 2019 г. в Община Карлово са отделени едва 3,36% от бюджета за инвестиции, а в Община Лъки почти 37%. При десет от общините тези средства са под 10% и едва три общини са инвестирали повече от 25% от бюджета си в инфраструктура. Международните стандарти в публичните финанси предвиждат ежегодно поне 25% от общия бюджет да се отделя за капиталовата програма.

ОБЩИНАДял на капиталовите
разходи в бюджет 2019
АСЕНОВГРАД15,08%
БРЕЗОВО8,41%
КАЛОЯНОВО8,18%
КАРЛОВО3,36%
КРИЧИМ5,44%
ЛЪКИ36,88%
МАРИЦА35,97%
ПЕРУЩИЦА9,85%
ПЛОВДИВ13,4%
ПЪРВОМАЙ4,40%
РАКОВСКИ26,69%
РОДОПИ4,39%
САДОВО5,22%
СТАМБОЛИЙСКИ11,93%
СЪЕДИНЕНИЕ15,05%
ХИСАРЯ4,01%
КУКЛЕН23,19%
СОПОТ4,46%
СРЕДНО ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ13,11%
СРЕДНО ЗА БЪЛГАРИЯ14,79%

*Данните са от публичните регистри на Министерство на Финансите

Проекта се осъществява съвместно със СНЦ ФОРУМ АКТИВНИ ГРАЖДАНИ И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО 

За да направите дарение в полза на проекта се свържете с нас на e-mail:  fagdo@abv.bg  или използвайте формата за обратна връзка 

Share: