Инвестиционна активност на общините в Област Пловдив, 2020г.

Проект „Местни финанси в Област Пловдив 2019-2023“

Дял на капиталовите разходи в общите разходи (инвестиционна активност)

В края на 2020 г. Общините Област Пловдив отчитат влошаване в инвестиционната си активност, като средното равнище на показателя за областта е 10,73%, а за страната е 11,28 %, при 13,20% за областта в края на 2019 година. Броят на общините, които имат дял на капиталовите разходи по-висок от средното за страната в края на 2020 г., е седем – Община Брезово, Калояново, Лъки, Раковски, Садово, Стамболийски, Куклен. В нито една от общините в Област Пловдив делът на капиталовите разходи не надвишава 25%, каквато е минималната норма в европейските стандарти за публични инвестиции. С най-нисък дял на капиталови разходи в общите разходи на общината е общ.Съединение с 4,83% . Слабата инвестиционна активност продължава да е една от причините за формиране на преходни остатъци по бюджетите на общините, като те запазват правото си на разход и през следващите години, в съответствие с инвестиционната програма на съответната община. Това води до прехвърляне на едни и същи обекти години на ред от капиталова програма на предходна година в следваща.

ОбщинаДял на капиталовите разходи
в Бюджет 2020г
Куклен24,75%
Раковски16,26%
Лъки15,82%
Садово15,31%
Брезово14,50%
Стамболийски13,61%
Калояново12,37%
Марица10,27%
Родопи9,70%
Първомай9,14%
Перущица8,26%
Пловдив7,98%
Хисаря6,48%
Кричим6,39%
Асеновград6,04%
Сопот5,92%
Карлово5,54%
Съединение4,83%
Средно за Област Пловдив10,73%
Средно за България11,28%

*Данните са от публичните регистри на Министерство на Финансите

Проекта се осъществява съвместно със СНЦ ФОРУМ АКТИВНИ ГРАЖДАНИ И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО 

За да направите дарение в полза на проекта се свържете с нас на e-mail:  fagdo@abv.bg  или използвайте формата за обратна връзка 

Share: