Аутсорсинг за малък и среден бизнес

www.subcontract-bg.com

Терминът аутсорсинг (outsourcing) се появява в Америка в началото на 80-те години. Предшественикът на термина аутсорсинг е думата субконтракт или подизпълнител. Приемането на аутсорсинга „на Запад” започва в края на 80-те години на 20 век, когато крупни американски корпорации прилагат разнообразни способи за снижаване на разходите. При това функциите на вземане на решение и оперативно управление и контрол се разпределят между доставчика на услугата и поръчителя.

Аутсосрингът представлява „предаване” на традиционни функции на организацията, такива като счетоводство, рекламна дейност, на външни изпълнители – аутсорсъри (подизпълнители), които са високо специализирани да изпълняват съответната работа. Използването на аутсорсингови услуги води до укрепване на компанията и нейното разширяване и дава възможност да се заемат по-добри позиции на пазара. Компанията обикновено взема решение за използване на аутсорсингови услуги, тъй като изпълнението на някои конкретни функции на става по-качествено, когато го изпълни външен специализиран доставчик, а не самата компания.

Моделът на услуга на SAA Consult Ltd е от втори тип и се осъществява при наличие пълен аутсорсинг (Full outsourcing). Това е класически аутсорсингов модел, основан на единствен контракт с един външен доставчик на услуги.  Потребностите на клиентите не могат да се удовлетворят от един доставчик на услуги, затова сме формирали консорциум от доставчици на услуги (Best-of-breed consortia), като ние изпълняваме функциите на генерален изпълнител.

Моделът , който сме избрали ние,  дава възможност максимално гъвкаво да се използват предимствата на аутсорсинга, при това съхранявайки контрола над процесите.

Определяме се като компания за  Аутсорсинг на бизнес процесите (BPO) – предаване на определени процеси, които не са водещи за вашата компания по отношение на основната й дейност.

Ние притежаваме методология и опит при оказването на услугите, имаме квалифицирани специалисти и инструментариум за управление и контрол над услуги, използваме точни показатели за определяне нивото на обслужване.

Основни причини да ползвате нашия модел на  Subcontracting&Outsorsing

– функцията е трудна за управление и контролиране

– споделяне на рискове

– редуциране на “Time-to-market” (времето за въвеждане на продуктите на пазара)

– ускоряване на ползите от реинженеринга

– липса на вътрешни ресурси

– достъп до първокласни ресурси

– безплатни ресурси за други проекти

– намаляване на оперативните разходи

– подобряване на основната дейност.

 

Разлика между Аутсорсинг и Субконтрактинг

 

 

Аутсорсинг на длъжност

Аутсорсинг на дейност

Subcontract Your Payroll/Труд и Работна Заплата

Subcontract Your Bookkeeping/Счетоводна отчетност

Subcontract Your Еvents&PR/ Събития и бизнес имидж

За да направите запитване за конкретна консултация или услуга, се свържете с нас на e-mail: 

office@subcontract-bg.com

 +359 888 248 716   

или използвайте форма за обратна връзка

    Share:

    Leave a Reply